Bảng giá biến dòng Emic - 15-04-2012 gồm giá các loại công tơ 1 pha, công tơ 3 pha, công tơ 3 giá, công tơ điện tử emic

alt : Bảng giá công tơ Emic