Delab

Thiết bị delab : bộ điều khiển tụ bù, relay bảo vệ qúa dòng, chạm đất, mất pha , đảo pha, dòng rò

Relay bảo vệ mất pha, đảo pha, quá áp, thiếu áp Delab DVS-1000

Relay bảo vệ mất pha, đảo pha, quá áp, thiếu áp Delab DVS-1000 . Bảo vệ mất pha, bảo vệ đảo pha, bảo vệ quá áp , bảo vệ kém áp dùng nguyên tắc áp. Thích hợp dùng cho tủ điện tổng hoặc nhánh.

Relay bảo vệ chạm đất Delab EFR TM-8200s

Relay bảo vệ chạm đất Delab EFR TM-8200S (DTL). Hiển thị giá trị dòng hiệu dụng, ghi lại 3 giá trị tác động cuối cùng, số giờ đã vận hành, lập trình được relay ngõ ra.

Relay bảo vệ quá dòng / chạm đất Delab OC/EF TM-9000S

Relay bảo vệ quá dòng / chạm đất Delab OC/EF TM-9000S . Hiển thị giá trị dòng hiệu dụng, hiển thị dòng điện tải trung bình 30 phút, hiển thị dòng điện cực đại, ghi lại 3 giá trị tác động cuối cùng, số giờ đã vận hành, lập trình được relay ngõ ra, 6 đường đặc tính IDMT.

Bộ điều khiển tụ bù NV-14S

Power factor controller (bộ điều khiển tụ bù) Delab NV-14S. Các loại 8 cấp, 14 cấp. Tự động cài đặt hệ số C.K; Tự động cài đảo cực tính biến dòng; Hiển thị nhiều thông số về điện áp, dòng điện, sóng hài điện áp, dòng điện đến bậc 11

Relay bảo vệ quá dòng Delab OCR TM-9300S

Relay bảo vệ quá dòng Delab OCR TM-9300S (IDMT). Hiển thị giá trị dòng hiệu dụng, hiển thị dòng điện tải trung bình 30 phút, hiển thị dòng điện cực đại, ghi lại 3 giá trị tác động cuối cùng, số giờ đã vận hành, lập trình được relay ngõ ra, 7 đường đặc tính IDMT.

Bộ điều khiển tụ bù NV-5, NV-7

Power factor regulator (bộ điều khiển tụ) bù Delab NV-5, NV-7Delab NV-5, NV-7. Tự động cài đặt hệ số C.K; Tự động cài đảo cực tính biến dòng; Hiển thị nhiều thông số về điện áp, dòng điện, sóng hài điện áp, dòng điện

Relay bảo vệ quá dòng Delab OCR TM-9200S

Relay bảo vệ quá dòng Delab OCR TM-9200S (DTL). Hiển thị giá trị dòng hiệu dụng, hiển thị dòng điện tải trung bình 30 phút, hiển thị dòng điện cực đại, ghi lại 3 giá trị tác động cuối cùng, số giờ đã vận hành, lập trình được relay ngõ ra.

Relay bảo vệ dòng rò Delab TM-8000S

Relay bảo vệ dòng rò (ELR : Earth Leakage Relay) TM-8000s của Delab (Malaysia). Hiển thị 3 Led 7 đoạn; hiển thị điện áp; hiển thị thời gian vận hành; Tự động phát hiện lỗi ZCT; relay ngõ ra lập trình được; lập trình bằng phần mềm. Dùng kết hợp với biến dòng thứ tự không (ZCT : Zero Current Transformer)

Relay bảo vệ chạm đất Delab EFR TM-8300S

Relay bảo vệ chạm đất Delab EFR TM-8300S (IDMT). Hiển thị giá trị dòng hiệu dụng, ghi lại 3 giá trị tác động cuối cùng, số giờ đã vận hành, lập trình được relay ngõ ra, 6 đường cong IDMT.

Relay bảo vệ dòng rò Delab TM-18C

Relay bảo vệ dòng rò (ELR : Earth Leakage Relay) TM-18c, TMi-18CTM-18c, TMi-18C của Delab (Malaysia). Hiển thị 3 Led 7 đoạn; hiển thị điện áp; hiển thị thời gian vận hành; lưu 3 giá trị sự cố cuối cùng; relay ngõ ra lập trình được; lập trình bằng phần mềm. Dùng kết hợp với biến dòng thứ tự không (ZCT : Zero Current Transformer)