Shihlin

ba2000-h shihlin

BA2000-H là ACB (Air Circuit Breaker : máy cắt không khí) Shihlin loại cố định (Fixed type) với dòng điện đến 2000A, dòng cắt đến 85kA.

acb ba5000-h draw out shihlin

ACB BA5000-H Shihlin, draw out: máy cắt không khí loại kéo ra với dòng điện đến 5000A, dòng cắt đến 130kA.

ba3200-h shihlin

ACB (Air Circuit Breaker) Shihlin BA3200-H : máy cắt không khí loại cố định (Fixed type) với dòng điện đến 3200A, dòng cắt đến 100kA.

acb ba6300-h draw out shihlin

ACB Shihlin BA6300-H, draw out: máy cắt không khí loại kéo ra với dòng điện đến 6000A, dòng cắt đến 130kA.

ba2000-h draw out shihlin

Shihlin BA2000-H, draw out: máy cắt không khí loại kéo ra với dòng điện đến 2000A, dòng cắt đến 85kA.

shihlin mccb bm1600-hs

MCCB Shihlin BM1600-HS: dòng điện đến 1600A, dòng cắt đến 100kA, tiêu chuẩn CNS14816-2 (IEC60947-2).

ba3200-h draw out shihlin

Shihlin ACB BA3200-H, draw out: máy cắt không khí loại kéo ra với dòng điện đến 3200A, dòng cắt đến 100kA.

shihlin mccb bm1200-hs

MCCB Shihlin BM1200-HS: dòng điện đến 1200A, dòng cắt đến 100kA, tiêu chuẩn CNS14816-2 (IEC60947-2).

acb ba4000-h draw out shihlin

Shihlin ACB BA4000-H, draw out: máy cắt không khí loại kéo ra với dòng điện đến 4000A, dòng cắt đến 130kA.

shihlin mccb bm1000-hs

Shihlin MCCB BM1000-HS: dòng điện đến 1000A, dòng cắt đến 100kA, tiêu chuẩn CNS14816-2 (IEC60947-2).