Schneider

Thiết bị điện Schneider Electric : ACB, MCCB, MCB, ELCB, biến tần, PLC

PMR : Relay bảo vệ mất pha, đảo pha, mất cân bằng áp pha của Samwha

PMR : Relay bảo vệ mất pha, đảo pha, mất cân bằng áp pha của Samwha (Bây giờ là Schneider Electric)

EOVR : Relay bảo vệ quá áp 1 pha của Samwha

EOVR (Over voltage Relay): Relay bảo vệ quá áp 1 pha của Samwha (Bây giờ là Schneider Electric)

EVR-PD : Relay bảo vệ quá áp, thiếu áp, mất pha, đảo pha, mất cân áp pha của

EVR-PD : Relay bảo vệ quá áp, thiếu áp, mất pha, đảo pha, mất cân áp pha của Samwha (Bây giờ là Schneider Electric)

EOCR-SSD : Relay bảo vệ quá dòng, mất pha, lock rotor của Samwha

EOCR-SSD : Relay bảo vệ quá dòng, mất pha, lock rotor của Samwha (Bây giờ là Schneider Electric)

EVR-FD : Relay bảo vệ quá áp, thiếu áp, mất pha, đảo pha, mất cân áp pha của

EVR-FD (Samwha full voltage and phase relay) : Relay bảo vệ quá áp, thiếu áp, mất pha, đảo pha, mất cân áp pha của Samwha (Bây giờ là Schneider Electric)

EOCR-SS : Relay bảo vệ quá dòng, mất pha, lock Rotor của Samwha

EOCR-SS : Relay bảo vệ quá dòng, mất pha, lock Rotor của Samwha (Bây giờ là Schneider Electric)

EUVR : Relay bảo vệ thiếu áp 1 pha của Samwha

EUVR (Under voltage relay): Relay bảo vệ thiếu áp 1 pha của Samwha (Bây giờ là Schneider Electric)

EOCR-SP1, EOCR-SP2 : Relay bảo vệ quá dòng, mất pha, lock Rotor của Samwha

EOCR-SP1, EOCR-SP2 : Relay bảo vệ quá dòng, mất pha, lock Rotor của Samwha (Bây giờ là Schneider Electric)

EUCR, EUCR-3C : Relay bảo vệ thiếu dòng (non tải hoặc không tải) của Samwha

EUCR, EUCR-3C : Relay bảo vệ thiếu dòng (non tải hoặc không tải) của Samwha (Bây giờ là Schneider Electric)

EOCR-SP : Relay bảo vệ quá dòng, mất pha, lock Rotor của Samwha

EOCR-SP : Relay bảo vệ quá dòng, mất pha, lock Rotor của Samwha (Bây giờ là Schneider Electric)