Bảng giá thiết bị điện Hyundai mới nhất 2020: MCB, MCCB, ACB, Contactor, relay nhiệt, VCB

  1. Bảng Giá MCCB Hyundai
  2. Bảng giá MCB Hyundai
  3. Bảng giá RCCB Hyundai
  4. Bảng giá RCBO Hyundai
  5. Bảng giá ELCB Hyundai
  6. Bảng giá Contactor Hyundai
  7. Bảng giá ACB Hyundai
  8. Bảng giá thiết bị Hyundai pdf

Bảng Giá MCCB Hyundai

MCCB 2P Chỉnh dòng nhiệt 30 ~ 250AF (0.8-0.9-1*In), 400 ~ 800AF (0.63-0.8-1*In)

Mã MCCB In (A) Icu (kA) Giá (VND)
HGM 100E 2P 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A 35kA 650,000
HGM 100E 2P 63A, 75A, 100A 35kA 735,000
HGM 100S 2P 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A 50kA 670,000
HGM 100S 2P 63A, 75A, 100A 50kA 750,000
HGM 125E 2P 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 75A, 80A, 100A, 125A 50kA 850,000
HGM 125S 2P 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 80, 100, 125A 65kA 870,000
HGM 125H 2P 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 80, 100, 125A 85kA 900,000
HGM 250S 2P 150, 160, 175, 200, 225, 250A 65kA 1,520,000
HGM 250H 2P 150, 160, 175, 200, 225, 250A 85kA 1,550,000
HGM 400S 2P 300, 350, 400A 75kA 3,750,000

MCCB 3P Chỉnh dòng nhiệt 30 ~ 250AF (0.8-0.9-1*In), 400 ~ 800AF (0.63-0.8-1*In)

Mã MCCBIn (A)Icu (kA)Giá (VND)
HGM 50H 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A 38kA 1,136,000
HGM 50L 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A 55kA 1,336,000
HGM 100E 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A 16kA 760,000
HGM 100E 63A, 75A, 100A 16kA 935,000
HGM 100S 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A 20kA 790,000
HGM 100S 63A, 75A, 100A 20kA 950,000
HGM 100H 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A 26kA 905,000
HGM 100H 63A, 75A, 100A 26kA 990,000
HGM 100L 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A 30kA 920,000
HGM 100L 63A, 75A, 100A 30kA 1,050,000
HGM 125S 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A 26kA 960,000
HGM 125S 63A, 75A, 80A, 100A, 125A 26kA 1,050,000
HGM 125H 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A 38kA 1,150,000
HGM 125H 63A, 75A, 80A, 100A, 125A 38kA 1,250,000
HGM 125L 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A 55kA 1,350,000
HGM 125L 63A, 75A, 80A, 100A, 125A 55kA 1,450,000
HGM 250S 125A, 150A, 160A, 175A, 200A, 225A, 250A 26kA 1,800,000
HGM 250H 125A, 150A, 160A, 175A, 200A, 225A, 250A 38kA 1,900,000
HGM 250L 125A, 150A, 160A, 175A, 200A, 225A, 250A 55kA 2,350,000
HGM 400E 250A 45kA 4,400,000
HGM 400S 250A 65kA 4,650,000
HGM 400E 300A, 350A, 400A 45kA 4,400,000
HGM 400S 300A, 350A, 400A 65kA 4,650,000
HGM 400H 300A, 350A, 400A 85kA 4,750,000
HGM 630E 500A, 630A 45kA 9,000,000
HGM 630S 500A, 630A 65kA 9,700,000
HGM 630H 500A, 630A 85kA 9,950,000
HGM 800S 700A, 800A 65kA 9,800,000
HGM 800H 700A, 800A 85kA 10,500,000

MCCB 4P Chỉnh dòng nhiệt 30 ~ 250AF (0.8-0.9-1*In), 400 ~ 800AF (0.63-0.8-1*In)

Mã MCCBIn (A)Icu (kA)Giá (VND)
HGM100S -F 4P 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 75A, 100A 20kA 1,450,000
HGM100H -F 4P 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 75A, 100A 26kA 1,500,000
HGM125E -F 4P 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 75A, 100A, 125A 20kA 1,980,000
HGM125H -F 4P 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 75A, 100A, 125A 38kA 2,050,000
HGM250E -F 4P 125A, 150A, 175A, 200A, 225A, 250A 20kA 3,000,000
HGM250S -F 4P 125A, 150A, 175A, 200A, 225A, 250A 26kA 3,100,000
HGM400E 4P fixed type 250A 45kA 6,100,000
HGM400S 4P fixed type 250A 65kA 6,200,000
HGM400E -F 4P 300A, 350A, 400A 45kA 6,100,000
HGM400S -F 4P 300A, 350A, 400A 65kA 6,200,000
HGM630E -F 4P 500A, 630A 45kA 10,800,000
HGM630S -F 4P 500A, 630A 65kA 11,500,000
HGM800S -F 4P 700A, 800A 65kA 12,800,000
HGM800H -F 4P 700A, 800A 85kA 13,500,000

Bảng giá MCB Hyundai

Mã MCB Dòng điện (A)Icu (kA)Giá (VND)
HGD 63N 1P 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A 6kA 70000
HGD 63N 2P 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A 6kA 145000
HGD 63N 3P 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A 6kA 235000
HGD 63N 4P 6A, 10A, 16A, 20A, 25A , 32A, 40A, 50A, 63A 6kA 400000
HGD 63N (1P+N) 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A 6kA 150000
HGD 63N (3P+N) 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A 6kA 410000
HGD 63H 1P 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A 10kA 109000
HGD 63H 2P 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A 10kA 220000
HGD 63H 3P 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A 10kA 355000
HGD 63H 4P 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A 10kA 550000
HGD 125 1P 80A, 100A, 125A 10kA 280000
HGD 125 2P 80A, 100A, 125A 10kA 560000
HGD 125 3P 80A, 100A, 125A 10kA 790000
HGD 125 4P 80A, 100A, 125A 10kA 1050000

Bảng giá RCCB Hyundai

Mã RCCBIn (A)Icu (kA)Giá (VND)
HRC 63 2PG 16A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A 10kA 750,000
HRC 100 2PG 80A, 100A 10kA 1,100,000
HRC 63 4PG 16A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A 10kA 1,050,000
HRC 100 4PG 80A, 100A 10kA 1,550,000
HRC63 2PG 16A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A 10kA 550,000
HRC100 2PG 80A, 100A 10kA 750,000
HRC63 4PG 16A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A 10kA 750,000
HRC100 4PG 80A, 100A 10kA 1,190,000

Bảng giá RCBO Hyundai

Mã RCBOIn (A)Icu (kA)Giá (VND)
HRO 63M 1NG 1P+N (6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A) 6kA 360,000
HRO 63M 3NG 3P+N (6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A) 6kA 600,000
HRO 63P 1NG 1P+N (6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A) 10kA 410,000
HRO 63P 3NG 3P+N (6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A) 10kA 700,000

Bảng giá ELCB Hyundai 100mA, 300mA, 500mA

Mã ELCBIn (A)Icu (kA)Giá (VND)
HGE 50E 2P 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A 35kA 1,800,000
HGE 100S 2P 63A, 75A, 80A, 100A 50kA 1,800,000
HGE 250E 2P 125A, 150A, 160A, 175A, 200A, 225A, 250A 50kA 3,500,000
HGE 50E 3P 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A 16kA 2,100,000
HGE 100S 3P 63A, 75A, 80A, 100A 20kA 2,600,000
HGE 250S 3P 125A, 150A, 160A, 175A, 200A, 225A, 250A 26kA 4,000,000
HGE 400E 3P 250A, 300A, 350A, 400A 45kA 9,000,000

Bảng giá Contactor Hyundai

Mã ContactorDòng điện (A)Tiếp điểm phụGiá (VND)
HGC 9 11NS 9A 1a1b 300,000
HGC 12 11NS 12A 1a1b 330,000
HGC 18 11NS 18A 1a1b 420,000
HGC 25 11NS 25A 1a1b 495,000
HGC 32 22NS 32A 2a2b 720,000
HGC 40 22NS 40A 2a2b 930,000
HGC 50 22NS 50A 2a2b 990,000
HGC 65 22NS 65A 2a2b 1,250,000
HGC 75 22NS 75A 2a2b 1,600,000
HGC 85 22NS 85A 2a2b 1,900,000
HGC 100 22NS 100A 2a2b 2,300,000
HGC 130 22NS 130A 2a2b 2,500,000
HGC 150 22NS 150A 2a2b 2,900,000
HGC 130 22NS 130A 2a2b 3,050,000
HGC 150 22NS 150A 2a2b 3,900,000
HGC 185 22NS 185A 2a2b 5,100,000
HGC 225 22NS 225A 2a2b 5,900,000
HGC 265 22NS 265A 2a2b 7,950,000
HGC 300 22NS 300A 2a2b 8,700,000
HGC 400 22NS 400A 2a2b 10,150,000
HGC 500 22NS 500A 2a2b 16,500,000
HGC 630 22NS 630A 2a2b 21,300,000
HGC 800 22NS 800A 2a2b 27,100,000

Bảng giá ACB Hyundai

Mã ACBDòng điện (A)Icu (kA)Giá (VND)
HGS06A3HM2C2S251T 600A 65kA 39,000,000
HGS08A3HM2C2S251H 800A 65kA 40,000,000
HGS10A3HM2C2S251J 1000A 65kA 41,500,000
HGS12A3HM2C2S251K 1250A 65kA 43,000,000
HGS16A3HM2C2S251L 1600A 65kA 45,500,000
HGS20B3HM2C2S251M 2000A 85kA 55,000,000
HGS25B3HM2C2S251N 2500A 85kA 66,000,000
HGN06A3HM2C2S251T 600A 85kA 44,000,000
HGN08A3HM2C2S251H 800A 85kA 46,500,000
HGN10A3HM2C2S251J 1000A 85kA 47,500,000
HGN12A3HM2C2S251K 1250A 85kA 51,000,000
HGN16A3HM2C2S251L 1600A 85kA 53,000,000
HGN20A3HM2C2S251M 2000A 85kA 56,000,000
HGN25B3HM2C2S251N 2500A 100kA 69,500,000
HGN32B3HM2C2S251P 3200A 100kA 79,000,000
HGN40B3HM2C2S251Q 4000A 100kA 112,000,000
HGN50C3HM2C2S251S 5000A 100kA 150,000,000
HGN63D3HM2C2S251X 6300A 150kA 225,000,000