Schneider Electric MCCB

CB khối (MCCB) của Schneider Electric. Dòng tiêu chuẩn, dòng kinh tế và dòng có dòng cắt cao. Đạt nhiều hệ tiêu chuẩn.