Bảng giá biến dòng Emic - 01-02-2012 gồm giá các loại biến dòng đo lường 50/5A đến 5000/5A cấp chính xác 0.5 hiệu Emic

alt : Bảng giá biến dòng Emic