Schneider Electric contactor

Khởi động từ, contactor của Schneider Electric. Được chế tạo tiêu chuẩn, nhiều phụ kiện, đáp ứng yêu cầu chất lượng cho công trình. Đạt nhiều hệ tiêu chuẩn