Schneider

Thiết bị điện Schneider Electric : ACB, MCCB, MCB, ELCB, biến tần, PLC

EOCR-FMZ : Relay bảo vệ quá dòng, mất pha, mất cân pha, đảo pha, lock rotor, màn hình rời của Samwha

EOCR-FMZ : Relay bảo vệ quá dòng, mất pha, mất cân pha, đảo pha, lock rotor, màn hình rời của Samwha (Bây giờ là Schneider Electric)

EOCR-DST : Relay bảo vệ quá dòng, mất pha, lock Rotor của

EOCR-DS : Relay bảo vệ quá dòng, mất pha, lock Rotor của Samwha (Bây giờ là Schneider Electric)

EOCR-FMS : Relay bảo vệ quá dòng, mất pha, mất cân pha, đảo pha, lock rotor, màn hình gắn rời của Samwha

EOCR-FMS : Relay bảo vệ quá dòng, mất pha, mất cân pha, đảo pha, lock rotor, màn hình gắn rời của Samwha (Bây giờ là Schneider Electric)

EOCR-DS1 : Relay bảo vệ quá dòng, mất pha, lock Rotor của Samwhaa

EOCR-DS1 (Over current, phase loss Relay): Relay bảo vệ quá dòng, mất pha, lock Rotor của Samwha (Bây giờ là Schneider Electric)

EOCR-FDM : Relay bảo vệ quá dòng, mất pha, mất cân pha, đảo pha, lock rotor của

EOCR-FDS : Relay bảo vệ quá dòng, mất pha, mất cân pha, đảo pha, lock rotor của Samwha (Bây giờ là Schneider Electric)

OCR-AR : Relay bảo vệ quá dòng, mất pha, lock Rotor của Samwha

OCR-AR : Relay bảo vệ quá dòng, mất pha, lock Rotor của Samwha (Bây giờ là Schneider Electric)

EOCR-FDM : Relay bảo vệ quá dòng, mất pha, mất cân pha, đảo pha, lock rotor của

EOCR-FDM : Relay bảo vệ quá dòng, mất pha, mất cân pha, đảo pha, lock rotor của Samwha (Bây giờ là Schneider Electric)

EOCR-4E : Relay bảo vệ quá dòng, mất pha, ngắn mạch, chạm đất của Samwha

EOCR-4E : Relay bảo vệ quá dòng, mất pha, ngắn mạch, chạm đất của Samwha (Bây giờ là Schneider Electric)

EOCR-FD : Relay bảo vệ quá dòng, mất pha, mất cân pha, đảo pha, lock rotor của Samwha

EOCR-FD : Relay bảo vệ quá dòng, mất pha, mất cân pha, đảo pha, lock rotor của Samwha (Bây giờ là Schneider Electric)

EOCR-3DS : Relay bảo vệ quá dòng, mất pha, mất cân pha, đảo pha, lock rotor của Samwha

EOCR-3DS : Relay bảo vệ quá dòng, mất pha, mất cân pha, đảo pha, lock rotor của Samwha (Bây giờ là Schneider Electric)