bảng giá biến dòng đúc epoxy

Bảng giá biến dòng đúc Epoxy Ilec: Giá biến dòng MCT, PCT loại tròn, loại vuông, loại bát cực. Cập nhật tháng 9/2020

Nội dung chính bảng giá biến dòng đúc

  1. Giá biến dòng đo lường đúc Epoxy loại tròn
  2. Giá biến dòng đo lường đúc Epoxy loại vuông
  3. Giá biến dòng bảo vệ đúc Epoxy loại tròn
  4. Giá biến dòng bảo vệ đúc Epoxy loại vuông

Giá biến dòng đo lường đúc Epoxy loại tròn

biến dòng epoxy mct tròn

Mã biến dòng MCTGiá
MCT-R25 50/5A - CL.1 - 5VA 480,000
MCT-R25 75/5A - CL.1 - 5VA 480,000
MCT-R25 100/5A - CL.1 - 5VA 460,000
MCT-R30 150/5A - CL.1 - 5VA 400,000
MCT-R30 200/5A - CL.1 - 5VA 400,000
MCT-R30 250/5A - CL.1 - 5VA 400,000
MCT-R30 300/5A - CL.1 - 5VA 400,000
MCT-R40 250/5A - CL.1 - 5VA 400,000
MCT-R40 300/5A - CL.1 - 5VA 400,000
MCT-R40 400/5A - CL.1 - 5VA 400,000
MCT-R40 500/5A - CL.1 - 5VA 420,000
MCT-R60 400/5A - CL.1 - 5VA 430,000
MCT-R60 500/5A - CL.1 - 5VA 430,000
MCT-R60 600/5A - CL.1 - 5VA 430,000
MCT-R60 800/5A - CL.1 - 5VA 430,000
MCT-R60 800/5A - CL.1 - 15VA 460,000
MCT-R85 800/5A - CL.1 - 15VA 490,000
MCT-R85 1000/5A - CL.1 - 15VA 490,000
MCT-R85 1200/5A - CL.1 - 15VA 490,000
MCT-R85 1500/5A - CL.1 - 15VA 530,000
MCT-R85 1600/5A - CL.1 - 15VA 530,000
MCT-R125 2000/5A - CL.1 - 15VA 570,000
MCT-R125 2500/5A - CL.1 - 15VA 600,000
MCT-R125 3000/5A - CL.1 - 15VA 630,000
MCT-R125 3200/5A - CL.1 - 15VA 630,000
MCT-R150 4000/5A - CL.1 - 15VA 750,000
MCT-R150 5000/5A - CL.1 - 15VA 950,000
MCT-R150 6000/5A - CL.1 - 15VA 1,100,000

Giá biến dòng đo lường MCT đúc Epoxy loại vuông

mct epoxy vuong

Biến dòng vuông lỗ 50x60mm, thích hợp busbar 50x10mm hay 60x10mm

biếng dòng mct epoxy 50x60mm

Mã biến dòngGiá
MCT-S56 300/5A - CL.1 - 5VA 415,000
MCT-S56 400/5A - CL.1 - 5VA 415,000
MCT-S56 500/5A - CL.1 - 5VA 415,000
MCT-S56 600/5A - CL.1 - 5VA 415,000
MCT-S56 800/5A - CL.1 - 15VA 440,000
MCT-S56 1000/5A - CL.1 - 15VA 440,000
MCT-S56 1200/5A - CL.1 - 15VA 440,000
MCT-S56 1500/5A - CL.1 - 15VA 480,000
MCT-S56 1600/5A - CL.1 - 15VA 480,000
MCT-S56 2000/5A - CL.1 - 15VA 515,000

Biến dòng vuông lỗ 30x80mm, thích hợp busbar 80x10mm

biếng dòng mct epoxy 30x80mm

Mã biến dòng 30x80Giá
MCT-S38 300/5A - CL.1- 5VA 415,000
MCT-S38 400/5A - CL.1- 5VA 415,000
MCT-S38 500/5A - CL.1- 5VA 415,000
MCT-S38 600/5A - CL.1- 5VA 415,000
MCT-S38 800/5A - CL.1- 15VA 440,000
MCT-S38 1000/5A - CL.1- 15VA 440,000
MCT-S38 1200/5A - CL.1- 15VA 440,000
MCT-S38 1600/5A - CL.1- 15VA 480,000
MCT-S38 2000/5A - CL.1- 15VA 515,000

Giá Biến dòng vuông lỗ 50x80mm, thích hợp busbar 80x10mm

biếng dòng mct epoxy 50x80mm

Mã biến dòng 50x80Giá
MCT-S58 400/5A - CL.1 - 5VA 430,000
MCT-S58 500/5A - CL.1 - 5VA 460,000
MCT-S58 600/5A - CL.1 - 5VA 460,000
MCT-S58 800/5A - CL.1 - 15VA 490,000
MCT-S58 1000/5A - CL.1 - 15VA 490,000
MCT-S58 1200/5A - CL.1 - 15VA 490,000
MCT-S58 1500/5A - CL.1 - 15VA 530,000
MCT-S58 1600/5A - CL.1 - 15VA 530,000
MCT-S58 2000/5A - CL.1 - 15VA 570,000

Giá Biến dòng vuông lỗ 60x100mm, thích hợp busbar 100x10mm

biếng dòng mct epoxy 60x100mm

Mã biến dòng 60x100Giá
MCT-S610 800/5A - CL.1 - 10VA 530,000
MCT-S610 1000/5A - CL.1 - 10VA 530,000
MCT-S610 1200/5A - CL.1 - 10VA 550,000
MCT-S610 1600/5A - CL.1 - 10VA 550,000
MCT-S610 2000/5A - CL.1 - 10VA 580,000
MCT-S610 2500/5A - CL.1 - 10VA 580,000
MCT-S610 3000/5A - CL.1 - 10VA 610,000
MCT-S610 3200/5A - CL.1 - 10VA 610,000

Giá Biến dòng vuông lỗ 50x130mm, thích hợp busbar 120x10mm, 125x10mm

Mã biến dòng 50x130Giá
MCT-S513 1200/5A - CL.1 - 10VA 600,000
MCT-S513 1600/5A - CL.1 - 10VA 600,000
MCT-S513 2000/5A - CL.1 - 10VA 600,000
MCT-S513 2500/5A - CL.1 - 15VA 600,000
MCT-S513 3000/5A - CL.1 - 15VA 630,000
MCT-S513 3200/5A - CL.1 - 15VA 630,000

Giá biến dòng bảo vệ đúc Epoxy loại tròn

biến dòng bảo vệ epoxy tròn

Mã biến dòng bảo vệ trònGiá
PCT-R30 100/5A - CL.5P10 - 5VA 820,000
PCT-R40 150/5A - CL.5P10 - 5VA 820,000
PCT-R40 200/5A - CL.5P10 - 5VA 720,000
PCT-R40 250/5A - CL.5P10 - 5VA 720,000
PCT-R40 300/5A - CL.5P10 - 5VA 660,000
PCT-R40 400/5A - CL.5P10 - 5VA 660,000
PCT-R60 500/5A - CL.5P10 - 5VA 660,000
PCT-R60 600/5A - CL.5P10 - 5VA 660,000
PCT-R60 800/5A - CL.5P10 - 15VA 710,000
PCT-R85 1000/5A - CL.5P10 - 15VA 710,000
PCT-R85 1200/5A - CL.5P10 - 15VA 710,000
PCT-R85 1500/5A - CL.5P10 - 15VA 740,000
PCT-R85 1600/5A - CL.5P10 - 15VA 740,000
PCT-R125 2000/5A - CL.5P10 - 15VA 770,000
PCT-R125 2500/5A - CL.5P10 - 15VA 770,000
PCT-R125 3000/5A - CL.5P10 - 15VA 800,000
PCT-R125 3200/5A - CL.5P10 - 15VA 800,000
PCT-R150 4000/5A - CL.5P10 - 15VA 960,000
PCT-R150 5000/5A - CL.5P10 - 15VA 1,220,000
PCT-R150 6000/5A - CL.5P10 - 15VA 1,300,000

Giá biến dòng bảo vệ đúc Epoxy loại vuông

biến dòng bảo vệ epoxy vuong

Mã biến dòng bảo vệ vuôngGiá
PCT-S56 400/5A - CL.5P10 - 5VA 600,000
PCT-S56 500/5A - CL.5P10 - 5VA 620,000
PCT-S56 600/5A - CL.5P10 - 5VA 620,000
PCT-S56 800/5A - CL.5P10 - 5VA 640,000
PCT-S56 1000/5A - CL.5P10 - 5VA 660,000
PCT-S56 1200/5A - CL.5P10 - 5VA 680,000
PCT-S56 1500/5A - CL.5P10 - 5VA 700,000
PCT-S56 1600/5A - CL.5P10 - 5VA 700,000
PCT-S56 2000/5A - CL.5P10 - 5VA 720,000
PCT-S38 400/5A - CL.5P10 - 5VA 600,000
PCT-S38 500/5A - CL.5P10 - 5VA 620,000
PCT-S38 600/5A - CL.5P10 - 5VA 620,000
PCT-S38 800/5A - CL.5P10 - 5VA 640,000
PCT-S38 1000/5A - CL.5P10 - 5VA 660,000
PCT-S38 1200/5A - CL.5P10 - 5VA 680,000
PCT-S38 1500/5A - CL.5P10 - 5VA 700,000
PCT-S38 1600/5A - CL.5P10 - 5VA 700,000
PCT-S38 2000/5A - CL.5P10 - 5VA 720,000
PCT-S58 400/5A - CL.5P10 - 5VA 660,000
PCT-S58 500/5A - CL.5P10 - 5VA 660,000
PCT-S58 600/5A - CL.5P10 - 5VA 660,000
PCT-S58 800/5A - CL.5P10 - 15VA 710,000
PCT-S58 1000/5A - CL.5P10 - 15VA 710,000
PCT-S58 1200/5A - CL.5P10 - 15VA 710,000
PCT-S58 1500/5A - CL.5P10 - 15VA 740,000
PCT-S58 1600/5A - CL.5P10 - 15VA 740,000
PCT-S58 2000/5A - CL.5P10 - 15VA 760,000
PCT-S58 2500/5A - CL.5P10 - 15VA 780,000
PCT-S58 3200/5A - CL.5P10 - 15VA 800,000
PCT-S513 1200/5A - CL.5P10 - 15VA 760,000
PCT-S513 1500/5A - CL.5P10 - 15VA 760,000
PCT-S513 1600/5A - CL.5P10 - 15VA 760,000
PCT-S513 2000/5A - CL.5P10 - 15VA 780,000
PCT-S513 2500/5A - CL.5P10 - 15VA 800,000
PCT-S513 3200/5A - CL.5P10 - 15VA 820,000
PCT-S812 2000/5A - CL.5P10 - 15VA 820,000
PCT-S812 2500/5A - CL.5P10 - 15VA 840,000
PCT-S812 3000/5A - CL.5P10 - 15VA 860,000
PCT-S812 3200/5A - CL.5P10 - 15VA 860,000
PCT-S816 4000/5A - CL.5P10 - 15VA 960,000
PCT-S816 5000/5A - CL.5P10 - 15VA 1,220,000
PCT-S816 6000/5A - CL.5P10 - 15VA 1,300,000