Tài liệu kỹ thuật Selec

Tài liệu kỹ thuật Selec : catalogue, user manual, hướng dẫn sử dụng, cài đặt thiết bị Selec

Selec (India) chuyên sản xuất đồng hồ đo điện áp, đo dòng điện, đo tần số, đo hệ số công suất, bộ điều khiển nhiệt độ. Các tài liệu kỹ thuật thiết bị Selec bao gồm :


 1. CP605 : Relay bảo vệ quá dòng của SELEC (India)
 2. ELR600 : Relay bảo vệ dòng rò của SELEC (India)
 3. VPR604 : Relay bảo vệ quá áp, kém áp, mất pha, đảo pha của SELEC (India)
 4. VPR604 : Hướng dẫn sử dụng relay bảo vệ quá áp, kém áp, mất pha, đảo pha của SELEC (India)
 5. FPR602 : Relay bảo vệ quá tần số, thiếu tần số của SELEC (India)
 6. VFR608 : Relay bảo pha, bảo vệ áp, bảo vệ tần số của SELEC (India)
 7. MV15 : Đồng hồ Volt lắp tủ hiển thị số kích thước 48x96mm của SELEC (India)
 8. MV305 : Đồng hồ Volt lắp tủ hiển thị số kích thước 96x96mm của SELEC (India)
 9. MV207 : Đồng hồ Vôn lắp tủ hiển thị LCD kích thước 72x72mm của SELEC (India)
 10. MV507 : Đồng hồ Vôn lắp tủ hiển thị LCD kích thước 48x48mm của SELEC (India)
 11. MV2307 : Đồng hồ Vôn 3 pha lắp tủ hiển thị LCD kích thước 72x72mm của SELEC (India)
 12. MA12 : Đồng hồ Ampe lắp tủ hiển thị số kích thước 48x96mm của SELEC (India)
 13. MA302 : Đồng hồ Ampe lắp tủ hiển thị số kích thước 96x96mm của SELEC (India)
 14. MA201 : Đồng hồ Ampe lắp tủ hiển thị LCD kích thước 72x72mm của SELEC (India)
 15. MA501 : Đồng hồ Ampe lắp tủ hiển thị LCD kích thước 48x48mm của SELEC (India)
 16. MA2301 : Đồng hồ Ampe 3 pha lắp tủ hiển thị LCD kích thước 72x72mm của SELEC (India)
 17. MF316 : Đồng hồ tần số lắp tủ điện hiển thị số kích thước 96x96mm của SELEC (India)
 18. MP314 : Đồng hồ hệ số công suất (cos) hiển thị số kích thước 96x96mm của SELEC (India)
 19. EM306 : Đồng hồ điện tử (KWH) của SELEC
 20. EM306 : User Manual Đồng hồ điện tử (KWH) của SELEC
 21. EM306-C : Catalogue đồng hồ điện tử (KWH) của SELEC
 22. EM306-C : User Manual Đồng hồ điện tử (KWH) của SELEC
 23. EM368 : Datasheet đồng hồ công suất (KW, KVAR), điện năng (kWh, kVAR,KVA), cos phi, truyền thông Modbus
 24. EM368 : Manual đồng hồ công suất (KW, KVAR), điện năng (kWh, kVAR,KVA), cos phi, truyền thông Modbus
 25. VAF36 : Đồng hồ tủ điện đa năng (Volt, Ampe, Tần số) của Selec
 26. VAF36 : Đồng hồ tủ điện đa năng (Volt, Ampe, Tần số) của Selec
 27. VAF36 : Hướng dẫn sử dụng đồng hồ tủ điện đa năng VAF36 (Tiếng Việt)
 28. MFM309 : Đồng hồ tủ điện đa năng (Volt, Ampe, Tần số, cos phi, công suất các loại) của Selec
 29. MFM309 : Đồng hồ tủ điện đa năng (Volt, Ampe, Tần số, cos phi, công suất các loại) của Selec
 30. MFM383 : Đồng hồ tủ điện đa năng (Volt, Ampe, Tần số, cos phi, công suất các loại, điện năng) của Selec
 31. MFM383 : Đồng hồ tủ điện đa năng (Volt, Ampe, Tần số, cos phi, công suất các loại, điện năng) của Selec
 32. MFM384 : Đồng hồ tủ điện năng (Volt, Ampe, Tần số, cos phi, công suất các loại, điện năng) của Selec
 33. MFM384 : User manual đồng hồ lắp tủ đa năng (Volt, Ampe, Tần số, cos phi, công suất các loại, điện năng) của Selec
 34. TC52 : Datasheet và User manual bộ điều khiển nhiệt độ TC52 của SELEC
 35. TC518/TC523 : Datasheet và User manual bộ điều khiển nhiệt độ TC518 / TC523 của SELEC
 36. TC533 : Datasheet và User manual bộ điều khiển nhiệt độ TC533 của SELEC
 37. 55XC : Datasheet timer ON/OFF ra 2 relay, cài ON, OFF riêng biệt giây, phút, giờ của Selec
 38. PIC152 : Datasheet bộ điều khiển nhiệt độ, đo điện áp, dòng điện DC, ra 2 relay của Selec
 39. PIC152 : User manual bộ điều khiển nhiệt độ, đo điện áp, dòng điện DC, ra 2 relay của Selec
 40. PIC1000N : Datasheet bộ điều khiển nhiệt độ, đo điện áp, dòng điện DC, ra 4 relay của Selec
 41. PIC1000N : User manual bộ điều khiển nhiệt độ, đo điện áp, dòng điện DC, ra 4 relay của Selec
 42. RC102 : Datasheet bộ đếm tốc độ / đếm tổng, không có ngõ ra của Selec
 43. RC102 : User manual bộ đếm tốc độ / đếm tổng, không có ngõ ra của Selec của Selec
 44. XTC5400 : Datasheet timer / counter cao cấp, ra 2 relay của Selec
 45. XTC5400 : User manual timer / counter cao cấp, ra 2 relay của Selec
Tài liệu kỹ thuật Selec EM368 : đồng hồ tủ điện đa năng, hiện LCD, size 96x96mm bao gồm :

Clip hướng dẫn cài đặt Selec EM368

Tài liệu kỹ thuật Selec CPR605 : relay bảo vệ quá dòng bao gồm :
Tài liệu kỹ thuật Selec VAF36 : đồng hồ tủ điện đo volt, ampe, tần số, hiện LCD, size 96x96mm bao gồm :
Tài liệu kỹ thuật Selec ELR600 : relay bảo vệ dòng rò :
Tài liệu kỹ thuật Selec VAF39 : đồng hồ Volt, Ampe, Tần số, hiện Led 7, size 96x96mm bao gồm :
Tài liệu kỹ thuật Selec VPR604 : relay bảo vệ điện áp gồm :
Tài liệu kỹ thuật Selec MFM309 : đồng hồ tủ điện đa năng, hiện Led 7, size 96x96mm bao gồm :
Tài liệu kỹ thuật Selec FPR602 : là relay bảo vệ tần số bao gồm :
Tài liệu kỹ thuật Selec MFM383 : đồng hồ tủ điện đa năng, hiện LCD, size 96x96mm bao gồm :
Tài liệu kỹ thuật Selec VFR608 : relay bảo vệ điện áp, pha, tần số :
Tài liệu kỹ thuật Selec MFM384 : đồng hồ tủ điện đa năng, hiện LCD, size 96x96mm bao gồm :
Tài liệu kỹ thuật Selec MV15 : là đồng hồ đo điện áp, hiện Led 7, kích thước 48x96mm bao gồm :
Tài liệu kỹ thuật Selec MFM374 : đồng hồ tủ điện đa năng, size 96x96mm bao gồm :
Tài liệu kỹ thuật Selec MV305 : là đồng hồ đo điện áp, hiện Led 7, kích thước 96x96mm bao gồm :
Tài liệu kỹ thuật Selec PIC101 : bộ hiển thị xử lý đa năng size 48x96mm bao gồm :
Tài liệu kỹ thuật Selec MV207 : là đồng hồ đo điện áp, hiện LCD, kích thước 72x72mm bao gồm :
Tài liệu kỹ thuật Selec PIC152 : bộ hiển thị xử lý đa năng, hiện 4x Led 7, kích thước 48x96mm bao gồm :
Tài liệu kỹ thuật Selec MV507 : là đồng hồ đo điện áp, hiện LCD, kích thước 48x48mm bao gồm :
Tài liệu kỹ thuật Selec PIC1000 : bộ hiển thị xử lý đa năng, hiện 4x Led 7, kích thước 48x96mm, bao gồm :
Tài liệu kỹ thuật Selec MV2307 : là đồng hồ đo điện áp 3 pha, hiện LCD, kích thước 72x72mm bao gồm :
Tài liệu kỹ thuật Selec TC52 : bộ điều khiển nhiệt độ Analog size 48x48mm bao gồm :
Tài liệu kỹ thuật Selec MA12 : là đồng hồ đo dòng điện AC 1 pha / Ampe DC, hiện Led 7, kích thước 48x96mm bao gồm :
Tài liệu kỹ thuật Selec TC518 : bộ điều khiển nhiệt độ size 48x48mm bao gồm :
Tài liệu kỹ thuật Selec MA302 : là đồng hồ đo dòng điện 1 pha, hiện Led 7, kích thước 96x96mm bao gồm :
Tài liệu kỹ thuật Selec TC533 : bộ điều khiển nhiệt độ size 48x48mm bao gồm :
Tài liệu kỹ thuật Selec MA201 : là đồng hồ đo dòng điện 1 pha, hiện LCD, kích thước 72x72mm bao gồm :
Tài liệu kỹ thuật Selec TC544 : bộ điều khiển nhiệt độ size 48x48mm bao gồm :
Tài liệu kỹ thuật Selec MA501 : là đồng hồ đo dòng điện, hiện LCD, kích thước 48x48mm bao gồm :
Selec MA501 là đồng hồ đo dòng điện, hiện LCD, kích thước 48x48mm, tài liệu kỹ thuật gồm :
Catalogue
Bảng giá
Tài liệu kỹ thuật Selec TC344 : bộ điều khiển nhiệt độ size 96x96mm bao gồm :
Tài liệu kỹ thuật Selec MA2301 : là đồng hồ đo dòng điện 3 pha, hiện LCD, kích thước 72x72mm bao gồm :
Tài liệu kỹ thuật Selec TC244 : bộ điều khiển nhiệt độ size 72x72mm bao gồm :
Tài liệu kỹ thuật Selec MF316 : đồng hồ tủ điện đo tần số, hiện Led 7, size 96x96mm bao gồm :
Tài liệu kỹ thuật Selec 600PSR : relay bảo vệ mất pha, đảo pha :
Tài liệu kỹ thuật Selec MFP314 : đồng hồ tủ điện đo cos, hiện Led 7, size 96x96mm bao gồm :
Tài liệu kỹ thuật Selec 600VPR : relay bảo vệ mất pha, đảo pha :
Tài liệu kỹ thuật Selec EM306 : đồng hồ tủ điện đo điện năng (kWh), hiện LCD, size 96x96mm bao gồm :
Tài liệu kỹ thuật Selec 600SD : bộ định thời dùng khởi động Sao / Tam giác (Star / Delta) :
Tài liệu kỹ thuật Selec EM306-C : đồng hồ tủ điện đo điện năng, truyền thông Modbus RTU, hiện Led 7, size 96x96mm bao gồm :
Tài liệu kỹ thuật Selec 600ST : bộ định thời on delay, 8 dải thời gian, lắp DIN rail :