Bảo vệ hệ thống điện

Các bài viết về bảo vệ hệ thống điện: bảo vệ ngắn mạch (50), quá dòng (51), bảo vệ chạm đất (50N, 51N), bảo vệ dòng rò (50Ns/51Ns), bảo vệ mất pha (47), bảo vệ ngược pha, bảo vệ quá áp (27), bảo vệ thiếu áp (59), bảo vệ quá tần số (81O), bảo vệ thấp tần số (81U)

Hướng dẫn cài đặt relay bảo vệ mất pha, đảo pha, quá áp, kém áp, mất cân bằng pha Mikro MU250

Bảo vệ ngắn mạch, quá dòng, chạm đất, mất pha, đảo pha, quá áp, kém áp, dòng rò, mất trung tính là các bảo vệ chính trong hệ thống điện

Thông thường, ta lựa chọn các relay bảo vệ theo chức năng bảo vệ: relay bảo vệ quá dòng, relay bảo vệ chạm đất, relay bảo vệ dòng rò, relay bảo vệ quá áp, relay bảo vệ thiếu áp, relay bảo vệ mất pha, relay bảo vệ đảo pha, relay bảo vệ thiếu tần số, relay bảo vệ quá tần số, relay bảo vệ lock rotor động cơ...

Tuy nhiên trong một số bản vẽ kỹ thuật, các relay bảo vệ thường được ký hiệu bằng số ví dụ 50, 50N, 51, 51N. Để chọn đúng các relay theo các bản vẽ, ta phải hiểu được ý nghĩa các mã số này.

Giải thích nguyên lý hoạt động của relay Mikro MX100 chi tiết, sơ đồ mạch điện ứng dụng với Contactor và MCCB