Thiết bị cắt lọc sét của SineTamer -Mỹ

Thiết bị cắt lọc sét Model LA-ST60 của SineTamer (Mỹ) -

Ứng dụng:
Đặc tính tổng quát:
Model thông dụng
LA-ST60-1P2C : 1 pha, 220V, L-N + ground
LA-ST60-3Y2C : 3 pha, 380V, L-N + ground

Bảng tóm tắt thông số về điện áp dư các sản phẩm

Đặc tính model LA-ST60

Vui lòng tải catalogue sản phẩm tại : http://dien-congnghiep.com/tai-lieu-ky-thuat.html