Bảng giá Ampe kềm Kyoritsu gồm các loại ampe kềm như 2002PA, 2003, 2004, 2007; Đồng hồ vạn năng 1009, 1018, 1011, 1012, 1030

 

 Tải về máy Bảng giá ampe kềm Kyoritsu - 03-03-2013Người viết :

Công suất tải (kW):
Cos trước khi bù:
Cos sau khi bù:

 

 

Tổng kWh 1 tháng:
Hệ số cos phi
Số giờ hoạt động 1 ngày