Tài liệu kỹ thuật Mikro PFR140 : bộ điều khiển tụ bù 14 cấp.