Giá điện áp dụng từ 01/03/2010

Từ 01/03/2010, chính thức áp dụng bảng giá điện mới. Giá điện sinh hoạt được chia làm 7 bậc. Giá điện sản xuất, chia ra nhiều cấp điện áp, trong từng cấp điện áp chia ra giờ cao điểm, giờ bình thường và giờ thấp điểm.

THÔNG TƯ Số: 08/2010/TT-BCT

Quy định về giá bán điện năm 2010 và hướng dẫn thực hiện

Giá bán điện bình quân năm 2010 là 1.058 đ/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), tương ứng với các thông số tính toán chi tiết tại phần B Phụ lục của Thông tư.

Giá bán điện được quy định theo thời gian sử dụng điện trong ngày (sau đây gọi là hình thức ba giá), như sau:

1. Giờ bình thường

a) Gồm các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy
- Từ 04 giờ 00 đến 9 giờ 30 (05 giờ và 30 phút);
- Từ 11 giờ 30 đến 17 giờ 00 (05 giờ và 30 phút);
- Từ 20 giờ 00 đến 22 giờ 00 (02 giờ).
b) Ngày Chủ nhật >
Từ 04 giờ 00 đến 22 giờ 00 (18 giờ).

2. Giờ cao điểm

a) Gồm các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy
- Từ 09 giờ 30 đến 11 giờ 30 (02 giờ);
- Từ 17 giờ 00 đến 20 giờ 00 (03 giờ).
b) Ngày Chủ nhật: không có giờ cao điểm.

3. Giờ thấp điểm

Tất cả các ngày trong tuần: từ 22 giờ 00 đến 04 giờ 00 sáng ngày hôm sau (06 giờ).

Bảng giá điện từ 01/03 năm 2010

Số TT Nhóm đối tượng khách hàng GIÁ
(VND/kWh)
1 Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất
1.1 Các ngành sản xuất
1.1.1 Cấp điện áp từ 110 kV trở lên
a) Giờ bình thường 898
b) Giờ thấp điểm 496
c) Giờ cao điểm 1,758
1.1.2 Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV
a) Giờ bình thường 935
b) Giờ thấp điểm 518
c) Giờ cao điểm 1,825
1.1.3 Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV
a) Giờ bình thường 986
b) Giờ thấp điểm 556
c) Giờ cao điểm 1,885
1.1.4 Cấp điện áp dưới 6kV
a) Giờ bình thường 1,023
b) Giờ thấp điểm 589
c) Giờ cao điểm 1,938
1.2 Bơm nước tưới tiêu
1.2.1 Cấp điện áp từ 6 kV trở lên
a) Giờ bình thường 690
b) Giờ thấp điểm 281
c) Giờ cao điểm 1,269
1.2.2 Cấp điện áp dưới 6 kV
a) Giờ bình thường 717
b) Giờ thấp điểm 292
c) Giờ cao điểm 1,331
2 Giá bán lẻ điện cho khối hành chính sự nghiệp
2.1 Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông
2.1.1 Cấp điện áp từ 6 kV trở lên 1,009
2.1.2 Cấp điện áp dưới 6 kV 1,063
2.2 Chiếu sáng công cộng
2.2.1 Cấp điện áp từ 6 kV trở lên 1,124
2.2.2 Cấp điện áp dưới 6 kV 1,177
2.3 Đơn vị hành chính sự nghiệp
2.3.1 Cấp điện áp từ 6 kV trở lên 1,159
2.3.2 Cấp điện áp dưới 6 kV 1,207
3 Giá bán điện cho kinh doanh
3.1 Cấp điện áp từ 22 kV trở lên
a) Giờ bình thường 1,648
b) Giờ thấp điểm 902
c) Giờ cao điểm 2,943
3.2 Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV
a) Giờ bình thường 1,766
b) Giờ thấp điểm 1,037
c) Giờ cao điểm 3,028
3.3 Cấp điện áp dưới 6 kV
a) Giờ bình thường 1,846
b) Giờ thấp điểm 1,065
c) Giờ cao điểm 3,193
4 Giá bán lẻ điện cho sinh hoạt
4.1 Giá bán lẻ điện sinh hoạt
Cho kWh từ 0-50kWh 600
Cho kWh từ 51-100 kWh 1,004
Cho kWh từ 101- 150 1,214
Cho kWh từ 151-200 1,594
Cho kWh từ 201- 300 1,722
Cho kWh từ 301- 400 1,844
Cho kWh từ 401 trở lên 1,890
Giá điện trong các lĩnh vực khác, vui lòng xem Thông tư số 08/2010/TT-BCT

Cập nhật lại lần cuối ngày 02/03/2011 theo thứ tự bảng giá điện năm 2011 để dễ đối chiếu, so sánh.