Quạt hút tủ điện Leipole

lepole fan s

Quạt hút và miệng gió hiệu Leipole, Brand Germany; sản xuất tại Shanghai; đáp ứng mọi yêu cầu về đấu nối tủ điều khiển chuyên nghiệp.

Sử dụng quạt hút, miệng gió có lọc bụi và có viền làm nâng cao giá trị của tủ điện và đảm bảo bảo vệ chống nước, bụi xâm nhập (IP). Hình ảnh một vài tủ có dùng hệ quạt hút và miệng gió chuyên nghiệp:

fan filter

fan filter 02

FEATURES / TÍNH NĂNG

 • Kích thước: 150x150 / 250x250 / 325x325 (mm)
 • KT khoét lỗ: 126x126 / 224x224 / 292x292 (mm)
 • Lưu lượng gió: 55-66 / 230-265 / 500-560 (m3/h)
 • Công suất quạt: 19 / 41 / 64 (W)


Một số quạt hút và miệng gió tiêu chuẩn thông dụng:

1. Hệ FKL6621 (Kích thước 116x116 mm / Khoét lỗ 92x92mm / 20-25 m3/h)

 • FKL6621.230 : Quạt hút kèm miệng gió có lọc bụi, có viền.
 • FKL6621.300 : Miệng gió có lọc bụi, có viền.

quạt hút leipole fkl6621

 

2. Hệ FKL6622 (Kích thước 148x148 mm / Khoét lỗ 124x124mm / 55-66 m3/h)

 • FKL6622.230 : Quạt hút kèm miệng gió có lọc bụi, có viền.
 • FKL6622.300 : Miệng gió có lọc bụi, có viền.

quạt hút tủ điện fkl6622

 

3. Hệ FKL6623 (Kích thước 204x204 mm / Khoét lỗ 177x177mm / 105-120 m3/h)

 • FKL6623.230 : Quạt hút kèm miệng gió có lọc bụi, có viền.
 • FKL6622.300 : Miệng gió có lọc bụi, có viền.

leipole fkl6623

 

 

4. Hệ FKL6625 (Kích thước 255x255 mm / Khoét lỗ 224x224mm / 230-265 m3/h) 

 • FKL6625.230 : Quạt hút kèm miệng gió có lọc bụi, có viền. 
 • FKL6625.300 : Miệng gió có lọc bụi, có viền.

 

fkl6625

 

 

5. Hệ FKL6626 (Kích thước 323x323 mm / Khoét lỗ 292x292mm / 500-560 m3/h) 

 • FKL6626.230 : Quạt hút kèm miệng gió có lọc bụi, có viền. 
 • FKL6626.300 : Miệng gió có lọc bụi, có viền.

 

leipole fkl6626

 

 

6. Hệ FK5522 (Kích thước 150x150 mm / Khoét lỗ 126x126mm / 55-66 m3/h) 

 • FK5522.230 : Quạt hút kèm miệng gió có lọc bụi, có viền. 
 • FK5522.300 : Miệng gió có lọc bụi, có viền.

quạt hút leipole fk5522

 

 

7. Hệ FK5523 (Kích thước 250x250 mm / Khoét lỗ 224x224mm / 105-130m3/h)

 • FK5523.230 : Quạt hút kèm miệng gió có lọc bụi, có viền.

quạt hút leipole fk5523

8. Hệ FK5525 (Kích thước 250x250 mm / Khoét lỗ 224x224mm / 230-265 m3/h)

 • FK5525.230 : Quạt hút kèm miệng gió có lọc bụi, có viền.
 • FK5525.300 : Miệng gió có lọc bụi, có viền.

fk5525

 

9. Hệ FK5526 (Kích thước 325x325 mm / Khoét lỗ 292x292mm / 500-560 m3/h)

 • FK5526.230 : Quạt hút kèm miệng gió có lọc bụi, có viền.
 • FK5526.300 : Miệng gió có lọc bụi, có viền.

fk5526